Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Alžbeta Brozmanová Gregorová z Univerzity Mateja Bela pripravila, ktorý poukazuje na základné prínosy dobrovoľníctva pre nezamestnaných. Publikácia poskytuje kompletnú analýzu kompetenčných dotazníkov a formulárov z nástroja D-zručnosti pre zamestnanie.

Jej závery dokazujú, že dobrovoľníctvo vytvorilo pre nezamestnaných priestor pre rozvoj špecifických vedomostí, zručností a postojov a tým prispelo k rozvoju ich zamestnateľnosti.

Dobrovoľnícke aktivity vytvorili predovšetkým priestor pre rozvoj kompetencií súvisiacich s riešením problémov a pre rozvoj komunikačných kompetencií. Prostredníctvom dobrovoľníctva sa zlepšila schopnosť nezamestnaných pracovať v náročných a záťažových situáciách, schopnosť rozhodovať sa, schopnosť zvládať stres, schopnosť spolupracovať s inými pri riešení problémov a schopnosť riešiť problémy a konflikty. V oblasti komunikačných kompetencií najväčší posun nastal v rozvoji schopnosti zúčastňovať sa diskusie, vedieť vyjadriť svoj názor, schopnosti aktívne počúvať iných ľudí a prezentačných zručnostiach. Medzi najviac rozvinuté pracovné a podnikateľské kompetencie patrili: schopnosť organizovať si čas, schopnosť viesť iných ľudí, schopnosť zorientovať sa v pracovnom prostredí, zručnosti v oblasti projektovania a kreativita. V oblasti sociálnych a personálnych kompetencií sme najväčší rozvoj pod vplyvom dobrovoľníctva zaznamenali v schopnosti pracovať s inými ľuďmi v tíme, sebaúcte a sebadôvere a sebauvedomení a sebariadení ľudí. Dobrovoľníctvo vytvorilo u väčšej skupiny nezamestnaných aj priestor pre rozvoj zručností v práci s počítačom a s internetom.

Ostatné prínosy dobrovoľníctva dokazujú, že dobrovoľníctvo predstavuje pre nezamestnaných priestor:

• pre rozvoj sociálnych kontaktov,

• pre zmenu postoja k práci a získanie pracovných návykov,

• pre zmenu v osobnom rozvoji a zmenu v živote a životnom smerovaní,

pre osobné naplnenie,

• pre zmenu pohľadu na rôzne veci,

• pre rozvoj špecifických schopností a zručností,

• pre rozšírenie vedomostí o rôznych cieľových skupinách,

• pre zmenu názorov a postojov vo vzťahu k rôznym cieľovým skupinám,

• pre získanie a rozvoj špecifických zručností v oblasti práce s rôznymi skupinami,

• pre zmenu názoru na dobrovoľníctvo a mimovládne organizácie.

Zo 65 nezamestnaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok viac ako 70 %uviedlo, že tieto skúsenosti sú alebo v budúcnosti budú súčasťou ich životopisu. Viac ako 90 % dobrovoľníkov a dobrovoľníčok dobrovoľnícke skúsenosti využíva alebo v budúcnosti plánuje využívať v ich osobnom alebo profesijnom živote.