Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

V rámci projektu Volwem sme od  augusta 2013  do  januára 2014 realizovali prieskum medzi zamestnávateľmi, ktorého cieľom bolo zistiť ako zamestnávatelia vnímajú dobrovoľnícke skúsenosti uchádzačov o zamestnanie. Do  prieskumu  sa  zapojilo  165  zástupcov  a zástupkýň organizácií  (personalistov) pracujúcich  v rôznych  sektoroch  spoločnosti  v oblasti  služieb  a poradenstva, obchodu, výroby, finančných služieb a iných s rozličným počtom zamestnancov. Prieskum sa zameral najmä na faktory výberu zamestnancov, zisťoval, ktoré schopnosti a zručnosti zamestnávatelia u uchádzačov hľadajú a do akej miery  zohľadňujú ich dobrovoľnícku skúsenosť.

Zistili sme, že medzi najdôležitejšie kompetencie, ktoré berú zamestnávatelia do úvahy patrí najmä zmysel pre zodpovednosť, schopnosť riešiť problémy, adaptabilita a komunikačné schopnosti.

Dobrovoľnícke aktivity nie sú zamestnávateľmi vnímané ako faktor dôležitý pri výbere nových zamestnancov - v hodnotení dosiahli len 4%. Pozitívne vnímajú dobrovoľnícku skúsenosť najmä tie spoločnosti, ktoré svojich zamestnancov zapájajú do firemných dobrovoľníckych aktivít. Až 79% respondentov sa zriedka alebo takmer nikdy nestretáva s prezentáciou dobrovoľníckych skúseností v životopisoch alebo na pracovných pohovoroch. 

Podrobnú správu z prieskumu si môžete prečítať tu.