Dzručnosti Hosting zadarmo od spoločnosti WebSupport.sk

Projekt VOLWEM (Dobrovoľníctvo - cesta k zamestnaniu)

Hlavným cieľom projektu bol prenos dvoch systémov práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi, ktorý mal na Slovensko priniesť nový prístup k uznávaniu zručností získaných v rámci dobrovoľníctva a zvýšiť tak zamestnateľnosť nezamestnaných ľudí, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu.

Jedným z týchto nástrojov je online systém uznávania zručností získaných vďaka dobrovoľníckej aktivite. Tento nástroj má pôvod v Škótsku, kde funguje pod názvom VSkills for Employability. Nástroj zhromažďuje dôkazy, ktoré potvrdzujú, že dobrovoľník získal isté zručnosti. Dôkazy zbiera sám dobrovoľník alebo dobrovoľníčka, ale tie sú následne overované cez dobrovoľnícke centrum alebo organizáciu, v ktorej pracuje. Po zhromaždení dostatočného počtu dôkazov túto skutočnosť overí špeciálna komisia na vysokej škole a v prípade, že ich uzná za relevantné, vydá dobrovoľníkovi potrebné potvrdenie. Jedným zámerom projektu bol prenos tohto nástroja na Slovensko a umožniť tak slovenským dobrovoľníkom uznanie zručností získaných v dobrovoľníckej aktivite a tým prispieť k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Aby došlo k reálnemu uplatneniu v praxi, dobrovoľnícke centrá zapojené do projektu v rámci projektu spolupracovali aj s úradmi práce a zamestnávateľmi.

Druhá časť projektu bola zameraná na prácu s úradmi práce a dobrovoľníckymi centrami podľa metodiky Vítej! (z Českej republiky), vďaka ktorej úrady práce vedeli nezamestnaným ľuďom ponúknuť dobrovoľníctvo ako istú formu praxe a dobrovoľnícke centrá si osvojili princípy práce s nezamestnanými dobrovoľníkmi. Metodika predpokladala spoluprácu úradov práce, dobrovoľníckych centier, organizácií, ktoré s dobrovoľníkmi pracujú a samotných nezamestnaných – všetky tieto skupiny boli do projektu zapojené aj na Slovensku.

Aby všetko fungovalo tak ako má, partneri sa zamerali aj na osvetu medzi zamestnávateľmi ohľadom zručností a kompetencií, ktoré ľudia získavajú v rámci dobrovoľníctva. Cieľom bolo, aby došlo k uznávaniu týchto zručností v procese prijímania nových pracovníkov. Realizátori projektu si totiž veľmi dobre uvedomovali, že bez tejto spolupráce nie je žiadna zmena v tejto oblasti reálna.

Po pilotnom odskúšaní partneri projektu pripravili štúdiu pre inštitúcie formálneho vzdelávania, zamestnávateľov, verejné inštitúcie ako napríklad úrady práce a Ministerstvo sociálnych vecí, práce a rodiny s cieľom šíriť tento model na Slovensku.

resized__120x46_EU_flag_LLP_EN_01Projekt Volwem bol financovaný s podporou Európskej Komisie. Uvedené informácie reprezentujú výlučne názor autora a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tomto dokumente.